Szepietowo
A A A

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

W sierpniu 2017 roku w gminie Szepietowo ruszyła realizacja projektu - ,,Mój rozwój naszą przyszłością – gmina Szepietowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów z klas IV-VII w 2017/2018r. oraz dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019 z 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Szepietowo, a także ucznia młodszego w zakresie logopedii. Istotnym jest też wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informatyczno-komputerowej w 3 szkołach podstawowych w gminie Szepietowo.
Zakres projektu obejmuje możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań w następujących profilach:
Szkoła Podstawowa w Szepietowie:
1. Zajęcia wyrównujące z przyrody - 2 grupy zajęciowe
2. Zajęcia wyrównujące z matematyki - 3 grupy zajęciowe
3. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego - 3 grupy zajęciowe
4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - 3 grupy zajęciowe
5. Zajęcia rozwijające z przyrody - 2 grupy zajęciowe
6. Zajęcia rozwijające z informatyki - 2 grupy zajęciowe
7. Zajęcia rozwijające z matematyki – 3 grupy zajęciowe
8. Zajęcia logopedyczne - zajęcia prowadzone będą indywidualnie z każdym uczniem po 30 minut (1/2h) w tygodniu.
9. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - zajęcia prowadzone będą indywidualnie po 1h w tygodniu
10.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - zajęcia odbywać się będą w I roku od 15.09.2017-20.06.2018-1 grupa zajęciowa, w II roku od 01.09.2018-15.06.2019- 2 grupy zajęciowe
11.Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - 2 grupy zajęciowe
12.Doradztwo edukacyjno –zawodowe - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.
13.Zajęcia z przedsiębiorczości - zajęcia grupowe dla uczniów klas czwartych i piątych
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej:
1. Zajęcia z matematyki dla uczniów z trudnościami - 2 grupy zajęciowe
2. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego - 1 grupa zajęciowa
3. Zajęcia wyrównujące z przyrody -1 grupa zajęciowa
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze - 1 grupa zajęciowa
5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych klas IV-VI - 1 grupa zajęciowa
6. Zajęcia rozwijające z matematyki - 1grupa zajęciowa
7. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – zajęcia indywidualne
8. Zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej - 1 grupa zajęciowa
9. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas IV i V - zajęcia grupowe
10. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach:
1. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego - 1 grupa zajęciowa
2. Zajęcia wyrównujące treści przyrodnicze - 1 grupa zajęciowa
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze - 1 grupa zajęciowa
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - 1 grupa zajęciowa
5. Zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej - 1 grupa zajęciowa
6. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas IV i V - zajęcia grupowe
7. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.
Ważnym celem projektu jest również stworzenie możliwości uczniom z terenu gminy Szepietowo do rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenia ich w praktyczne umiejętności pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Projekt daje również szanse słabszym uczniom na zwiększenie szans edukacyjnych poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pozytywnych wyników w nauce oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, nadrobienie zaległości i poszerzenie wiedzy, co w konsekwencji pozwoli im zrównać się bądź przybliżyć poziomem do najlepszych.
Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szepietowo. Ponadto planowane jest doposażenie 3 szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz szkoła podstawowa w Szepietowie wzbogaci się o pracownie komputerową , która będzie spełniała standardy MEN.
Projekt, który trwał będzie do 31 lipca 2019 roku oferuje kompleksowe wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i poszerzać już posiadaną wiedzę i umiejętności.
                                                                                                                                Gorąco zachęcamy do udziału w zajęciach.

                                                              REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,Mój rozwój naszą przyszłością – gmina Szepietowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                          § 1. Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Mój rozwój naszą przyszłością – gmina Szepietowo” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja”, Poddziałanie 3.1.2 „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”.
2. Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Szepietowo.
3. Realizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa w Szepietowie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej i Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach.
4. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Zespół zarządzający projektem oraz personel zaangażowany w jego realizację.
5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora projektu.
6. Projekt ,,Mój rozwój naszą przyszłością – gmina Szepietowo”” jest realizowany w terminie od 01.08.2017r. do 31.07.2019 r.
7. Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas I, IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach.
8. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego uczniów klas I, kl IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Szepietowo poprzez wzrost umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych i zminimalizowanie barier edukacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2019 r.
9. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                                                                      § 2. Oferowane formy wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
Szkoła Podstawowa w Szepietowie:
1. Zajęcia wyrównujące z przyrody
2. Zajęcia wyrównujące z matematyki
3. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego
4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
5. Zajęcia rozwijające z przyrody
6. Zajęcia rozwijające z informatyki
7. Zajęcia rozwijające z matematyki
8. Zajęcia logopedyczne
9. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
11. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
12. Doradztwo edukacyjno –zawodowe - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne
13. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas IV i V
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej:
1. Zajęcia z matematyki dla uczniów z trudnościami
2. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego
3. Zajęcia wyrównujące z przyrody
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych
6. Zajęcia rozwijające z matematyki
7. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
8. Zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
9. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas IV i V
10. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach:
1. Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego
2. Zajęcia wyrównujące treści przyrodnicze
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
5. Zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
6. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas IV i V
7. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.
2. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i poza szkołą.
                                                                        § 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu
1. Uczestnikiem projektu może być uczennica lub uczeń klasy I oraz klas IV – VIII szkoły podstawowej u których:
a) zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,
b) uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia,
c) chętni do uczestnictwa w dodatkowych formach wsparcia edukacyjnego.
                                                                                           § 4. Rekrutacja
1. Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącu sierpniu i wrześniu 2017r. oraz w czerwcu 2018 lub konieczności uzupełnienia działających grup.
2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
3. Proces rekrutacji odbywać się będzie odrębnie dla każdego rodzaju zajęć.
4. Uczennica /Uczeń może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
5. W szkole powołana zostanie przez Koordynatora projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji proponuje Dyrektor szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna dokonuje naboru uczestników projektu w oparciu o następujące kryteria: a)Kryteria podstawowe: * nauka w szkole podstawowej z terenu gminy Szepietowo; * złożenie w biurze projektu „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” oraz Deklaracji udziału w zajęciach” i „Karty zgłoszenia uczennicy/ucznia” na wybrane formy zajęć.
* oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w projekcie; b) Kryteria dodatkowe: Zajęcia wyrównawcze * zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, * opinia nauczyciela przedmiotu, * oceny bieżące.
Zajęcia rozwijające
* zainteresowanie uczestnictwem,
Zajęcia logopedyczne: * wada wymowy zdiagnozowana przez specjalistę lub * zalecenia w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
Zajęcia z przedsiębiorczości:
* wszystkie uczennice/uczniowie klas czwartych i piątych,
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego:
* uczennice/uczniowie ostatnich klas.
7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczennic i uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.
8. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczennicom i uczniom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.
9. Pełna dokumentacja projektu przekazywana jest do biura projektu w Szkole Podstawowej im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.
10. Koordynator projektu zatwierdza listy uczestniczek i uczestników zakwalifikowanych do projektu.
11. Rodzic, prawny opiekun uczennicy/ucznia zakwalifikowanej/go do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełnia „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie rodziców uczestnika projektu” oraz „Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku”.
12. Wszystkie wymagane druki są do pobrania w biurze projektu.
                                                                                § 5. Prawa i obowiązki uczestniczek i uczestników
1. Każda/y uczestniczka/uczestnik projektu ma prawo do:
a. bezpłatnego udziału w projekcie, b. bezpłatnego otrzymywania materiałów promocyjnych, c. aktywnego informowania o działaniach realizowanych w ramach projektu.
2. Każda/y uczestniczka /uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,
b. przestrzegania punktualności,
c. przestrzegania zasad pracy ustalonych w grupie,
d. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu,
e. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
f. zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
g. udzielania informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 3. Uczennica/Uczeń zobowiązana/y jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczennic/uczniów.
4. Rodzic (opiekun prawny) uczennicy/ucznia zobowiązuje się do: a. złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; b. pisemnego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności córki/syna na zajęciach w ramach projektu, wraz z podaniem przyczyny absencji; c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczennicy/ucznia w projekcie;
5. Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a. przerwania przez uczestniczkę/uczestnika nauki w szkole,
b. naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,
c. rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.
                                                                                 § 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczennica/Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 2. Rodzic/opiekun prawny uczennicy/ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji, należy podać powody rezygnacji.
                                                                                           § 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. 2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 należy do Koordynatora projektu. 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.
4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
5. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
6.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo